RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w związku z zawarciem i realizacją Umowy/ Zlecenia/ Zamówienia/ Zgłoszenia/ Procesu rekrutacyjnego* jest Piwpol Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Kutnowska 36, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000246078, NIP: 774-288-96-91, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 54.000,00zł (dalej: Piwpol Płock Sp. z o.o.).
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Piwpol Płock Sp. z o.o., co oznacza w szczególności:
  a) zawarcie i wykonanie Umowy/ Zlecenia/ Zamówienia/ Zgłoszenia/ Procesu rekrutacyjnego*,
  b) obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.
 3. Podstawą prawną przetwarzania przez Piwpol Płock Sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych w celu wskazanym w ust. 2 powyżej jest:
  a) Zawarcie i wykonanie Umowy/ Zamówienia/ Zlecenia/ Zgłoszenia/ Procesu rekrutacyjnego (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której Pani/Pan jest stroną;
  b) prawnie usprawiedliwiony interes Piwpol Płock Sp. z o.o.. w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO);
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez Piwpol Płock Sp. z o.o. podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) na podstawie zawartych przez Piwpol Płock Sp. z o.o. umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom świadczącym usługi fakturowania, archiwizacji, a także podmioty upoważnionym do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres obowiązywania Umowy/ Zlecenia/ Zamówienia/ Zgłoszenia/ Procesu rekrutacyjnego*, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej Umowy/ Zlecenia/ Zamówienia/ Zgłoszenia/ Procesu rekrutacyjnego.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Piwpol Płock Sp. z o.o. dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania np. w sytuacji gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora.
 7. W sprawach przestrzegania zasad ochrony danych w Piwpol Płock Sp. z o.o. można skontaktować się poprzez e-mail: piwpol@piwpol.pl.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

OBIEKT MONITOROWANY

Administrator danych osobowych Piwpol Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Kutnowska 36 informuje, iż pomieszczenia firmy oraz teren przyległy (ul. Kutnowska 36 09-401 Płock, Kalinowa 93 09-402 Płock) objęte są systemem monitoringu wizyjnego, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia (art. 6, ust. 1 lit. f, RODO). Osobie, której wizerunek został zarejestrowany przez system monitoringu przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, ich usunięcia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z obowiązującym prawem.W sprawach przestrzegania zasad ochrony danych w Piwpol Płock Sp. z o.o. można skontaktować się poprzez e-mail: piwpol@piwpol.pl, a szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych pozyskanych w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego dostępne są w Centrum Obsługi Klienta Piwpol Płock Sp. z o.o. przy ul. Kalinowej 93, 09-402 Płock.

02 | 04 | 12
Drodzy Klienci, miło nam informować, iż w roku 2023r. minęło 35 lat istnienia naszej firmy. Dziękujemy, że jesteście z Nami...